Лоиҳаи «Таҳсилоти олӣ»

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЛОИҲАИ «ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ» ГРАНТҲОИ ХУРД ДАСТУРИ АМАЛӢ Душанбе 2016

1.         САРСУХАН 9 июни соли 2015 аз ҷонибиШуроиБонки умумиҷаҳонӣ (БУ ) грант ба маблағи 6,75 миллион доллари ИМА, ва кредит ба ҳаҷми 8,25 миллион доллари ИМА (ба маблағиумумии  15,0 миллион доллари ИМА) барои ҶумҳурииТоҷикистон (ҶТ) бо мақсадитатбиқи лоиҳаи «Таҳсилоти олӣ» дар ҶумҳурииТоҷикистон (ЛТО), минбаъд «ЛТО» тасдиқкард. Муҳлати татбиқи «ЛТО» шаш сол  аз 1 марти соли 2016 то 31 октябри соли ... Read More »

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ГРАНТЫ ОПЕРАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО Душанбе 2016

1.         ВВЕДЕНИЕ 9 июня 2015 года Советом Всемирного банка (ВБ) был одобрен грант в размере 6,75 миллиона долларов США, и кредит в размере 8,25 миллиона долларов США в эквиваленте (на общую сумму 15,0 миллионов долларов США) для Правительства Республики Таджикистан (ПРТ) в целях реализации Проекта по совершенствованию высшего образования в Республике Таджикистан (ПВО), в дальнейшем именуемое «ПВО». Период реализации ПВО ... Read More »

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ПРОЕКТ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ГРАНТЫ ОПЕРАЦИОННОЕУКОВОДСТВО

Душанбе 1.         ВВЕДЕНИЕ 9 июня 2015 года Совет Всемирного банка (ВБ) одобрил Грант в размере 6,75 миллиона долларов США в эквиваленте и Кредит в размере 8,25 миллиона долларов США в эквиваленте (на общую сумму 15 миллионов долларов США в эквиваленте) для Правительства Республики Таджикистан (ПРТ) в целях реализации Проекта по высшему образованию в Республике Таджикистан (ПВО), в дальнейшем именуемого «ПВО». ... Read More »

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЛОИҲАИ «ТАҲСИЛОТИ ОЛӣ» ДАСТУРИ АМАЛӣ НАМУДАНИ ГРАНТҲОИ ХУРД

МУҚАДДИМА 9-уми июни 2015 Шӯрои Бонки Ҷаҳонӣ (БҶ) грант дар ҳаҷми 6,75 миллиондоллариИМАвақарздарҳаҷми 8.25 млндоллариИМА, ҳамагӣ бо  маблағиумумии 15 миллион доллари ИМА-робароиҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонбароиамалисозиилоиҳаитаҳсилотиолӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон (ЛТО) тасдиқ намуд. Давраи татбиқи ЛТО шаш сол, аз 1 марти соли 2016 то 31 октябри соли 2021 дарбар мегирад. 2. МАҚСАДИЛОИҲА МақсадиЛТО — коркардимеханизмҳоикӯмак,такмилвамониторингисифатитаҳсилотиолӣвабеҳтарнамуданимониторингвамутобиқатионбабозоримеҳнатаст. 3. ТАВСИФИ ЛОИҲА Барои ноил шудан ба мақсадилоиҳабабаланд бардоштани сатҳвадарсатҳисистемаибарномаҳоиинститутсионалӣ, кидарзертавсифкардашудаанд. ... Read More »

ТОҶИКИСТОН  ЛОИҲАИ«ТАҲСИЛОТИОЛӣ» ТАРТИБИ БАРРАСИИ ШИКОЯТҲО

    Муқаддима Тартибибаррасиишикоятҳо (ТБШ) бароиЛоиҳаи «Таҳсилотиолӣ» (ЛТО) азҷонибиВазоратимаорифваилмиҶумҳурииТоҷикистон (ВМИ) дарзаминаиҲуҷҷатоидиБаҳодиҳиилоиҳа (ҲБЛ), Шартномаимолиявӣ (ШМ), ҚонунҳоиҶумҳурииТоҷикистон «Дарбораиапелляция» ва «Дарбораихизматидавлатӣ», ҳамчунинсупоришиҲукуматиҶТ «Дарбораиидоракуниибақайдгирӣтибқимуроҷиатишаҳрвандон» омодакардашудааст. ДарҳуҷҷатиТБШтарзипешниҳодишикоят, бақайдгирӣватаҳлил, назорат(мониторинг)- ииҷроиҳалазрӯишикоятваҳисоботбонишондодимӯҳлатвасохторҳо                 (ёзерсохторҳо)-имасъул / нафаре, киазталаботҳоиЛТОбохабараст, овардашудаанд. Ғайразин, дарҳуҷҷатфаъолиятвобастаба паҳннамуданиахборотоидиТБШниздарҷгардидааст.   ПринсипҳоиасосииТБШ ТБШ дар асосии принсипҳоизеринкоркардашудааст: Содда ва дастрас. Тарзҳоисупориданишикоятвароҳҳоиҳаллионҳовобастабаимкониятсоддакардашудаанд, бароиҳамиништирокчиёнилоиҳа метавонанд бюрократизм (расмиятбозӣ) ва мушкилиҳоросарфиназарнамоянд. Иштирокчиёнилоиҳароҳҳои гуногуни алоқародоранд, масаланрақамителефон, суроғаипочтаиэлектронӣвасуроғаизист. ТБШ барои ҳамаииштирокчиёнилоиҳановобастааздурии ноҳия(минтақа)- изистионҳо, забонимуоширатвасатҳимаълумотнокӣёдаромадашондастрасмебошад. ... Read More »

ТАДЖИКИСТАН ПРОЕКТ по ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

1. ВВЕДЕНИЕ Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) для проекта высшего образования (ПВО) был разработан Министерством образования и науки Республики Таджикистан (МОН) на основании Документа об оценке проекта (далее ДОП), Финансового Соглашение (далее ФС), Законов Республики Таджикистан «об Апелляции граждан» и «о государственной службе», а также поручения правительства Республики Таджикистан «о порядке управления записями по Обращениям граждан «. В документе МРЖ описываются ... Read More »

TAJIKISTAN   HIGHER EDUCATION PROJECT GRIEVANCE REDRESS MECHANISM

Background The Grievance Redress Mechanism (GRM) for the Higher Education Project (HEP) was developed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan (MOES) on the basis of the Project Appraisal Document (hereinafter referred to as PAD), the Financing Agreement (hereinafter referred to as FA), the Laws of the Republic of Tajikistan “On Citizens’ Appeals” and “On ... Read More »

М. Собиров:  Татбиқи Лоиҳаи «Таҳсилоти олӣ» — тақозои замон

Ба ҳамагон маълум аст,  ки таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии  Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи раванди Болонӣ ҷараён дорад. Аз ҷумла, низоми таҳсилоти кредитӣ, таҳсилоти дузинагии бакалавр ва магистр  аз раванди Болонӣ сарчашма  мегиранд. Вобаста ба  ҳамин Лоиҳаи «Таҳсилоти олӣ», ки онро Бонки ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мекунад ва татбиқашро Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад, маҳз бо мақсади татбиқи ... Read More »