Хабарҳои тоза

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ПРОЕКТ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ГРАНТЫ ОПЕРАЦИОННОЕУКОВОДСТВО

Душанбе 1.         ВВЕДЕНИЕ 9 июня 2015 года Совет Всемирного банка (ВБ) одобрил Грант в размере 6,75 миллиона долларов США в эквиваленте и Кредит в размере 8,25 миллиона долларов США в эквиваленте (на общую сумму 15 миллионов долларов США в эквиваленте) для Правительства Республики Таджикистан (ПРТ) в целях реализации Проекта по высшему образованию в Республике Таджикистан (ПВО), в дальнейшем именуемого «ПВО». ... Read More »

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЛОИҲАИ «ТАҲСИЛОТИ ОЛӣ» ДАСТУРИ АМАЛӣ НАМУДАНИ ГРАНТҲОИ ХУРД

МУҚАДДИМА 9-уми июни 2015 Шӯрои Бонки Ҷаҳонӣ (БҶ) грант дар ҳаҷми 6,75 миллиондоллариИМАвақарздарҳаҷми 8.25 млндоллариИМА, ҳамагӣ бо  маблағиумумии 15 миллион доллари ИМА-робароиҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонбароиамалисозиилоиҳаитаҳсилотиолӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон (ЛТО) тасдиқ намуд. Давраи татбиқи ЛТО шаш сол, аз 1 марти соли 2016 то 31 октябри соли 2021 дарбар мегирад. 2. МАҚСАДИЛОИҲА МақсадиЛТО — коркардимеханизмҳоикӯмак,такмилвамониторингисифатитаҳсилотиолӣвабеҳтарнамуданимониторингвамутобиқатионбабозоримеҳнатаст. 3. ТАВСИФИ ЛОИҲА Барои ноил шудан ба мақсадилоиҳабабаланд бардоштани сатҳвадарсатҳисистемаибарномаҳоиинститутсионалӣ, кидарзертавсифкардашудаанд. ... Read More »

ТОҶИКИСТОН  ЛОИҲАИ«ТАҲСИЛОТИОЛӣ» ТАРТИБИ БАРРАСИИ ШИКОЯТҲО

    Муқаддима Тартибибаррасиишикоятҳо (ТБШ) бароиЛоиҳаи «Таҳсилотиолӣ» (ЛТО) азҷонибиВазоратимаорифваилмиҶумҳурииТоҷикистон (ВМИ) дарзаминаиҲуҷҷатоидиБаҳодиҳиилоиҳа (ҲБЛ), Шартномаимолиявӣ (ШМ), ҚонунҳоиҶумҳурииТоҷикистон «Дарбораиапелляция» ва «Дарбораихизматидавлатӣ», ҳамчунинсупоришиҲукуматиҶТ «Дарбораиидоракуниибақайдгирӣтибқимуроҷиатишаҳрвандон» омодакардашудааст. ДарҳуҷҷатиТБШтарзипешниҳодишикоят, бақайдгирӣватаҳлил, назорат(мониторинг)- ииҷроиҳалазрӯишикоятваҳисоботбонишондодимӯҳлатвасохторҳо                 (ёзерсохторҳо)-имасъул / нафаре, киазталаботҳоиЛТОбохабараст, овардашудаанд. Ғайразин, дарҳуҷҷатфаъолиятвобастаба паҳннамуданиахборотоидиТБШниздарҷгардидааст.   ПринсипҳоиасосииТБШ ТБШ дар асосии принсипҳоизеринкоркардашудааст: Содда ва дастрас. Тарзҳоисупориданишикоятвароҳҳоиҳаллионҳовобастабаимкониятсоддакардашудаанд, бароиҳамиништирокчиёнилоиҳа метавонанд бюрократизм (расмиятбозӣ) ва мушкилиҳоросарфиназарнамоянд. Иштирокчиёнилоиҳароҳҳои гуногуни алоқародоранд, масаланрақамителефон, суроғаипочтаиэлектронӣвасуроғаизист. ТБШ барои ҳамаииштирокчиёнилоиҳановобастааздурии ноҳия(минтақа)- изистионҳо, забонимуоширатвасатҳимаълумотнокӣёдаромадашондастрасмебошад. ... Read More »

ТАДЖИКИСТАН ПРОЕКТ по ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

1. ВВЕДЕНИЕ Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) для проекта высшего образования (ПВО) был разработан Министерством образования и науки Республики Таджикистан (МОН) на основании Документа об оценке проекта (далее ДОП), Финансового Соглашение (далее ФС), Законов Республики Таджикистан «об Апелляции граждан» и «о государственной службе», а также поручения правительства Республики Таджикистан «о порядке управления записями по Обращениям граждан «. В документе МРЖ описываются ... Read More »

TAJIKISTAN   HIGHER EDUCATION PROJECT GRIEVANCE REDRESS MECHANISM

Background The Grievance Redress Mechanism (GRM) for the Higher Education Project (HEP) was developed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan (MOES) on the basis of the Project Appraisal Document (hereinafter referred to as PAD), the Financing Agreement (hereinafter referred to as FA), the Laws of the Republic of Tajikistan “On Citizens’ Appeals” and “On ... Read More »

Ҳамкориҳои самаровар

img_2911

Дар толори Китобхонаи  миллии Тоҷикистон бо ташаббуси  Донишкадаи молия ва иқтисоди  Тоҷикистон ва Лоиҳаи Иттиҳоди  Аврупо оид ба  «Дастгирии  самтҳои интихобшудаи ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ, ЛОТ 1»   дар мавзӯи «Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ  ва аҳамияӣти он дар рушди устувори иқтисодиёти миллӣ» конфронси илмӣ – амалии байналмилалӣ  барпо гардид. Дар кори конфронс меҳмонон аз Федератсияи Россия, Фаронса, Қазоқистон, олимону  мутахассисон, муассисаҳои ... Read More »

М.Муродӣ: Рӯзноманигоронро ҳирфаӣ тарбият намоем

uijmc

Воситаҳои ахбори омма дар ҷомеаи имрӯза мавқеи муҳим дорад ва ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа маҳсуб мешавад. Хушбахтона, дар даврони истиқлолият мавқеи васоити ахбори омма мустаҳкам гардид ва телевизион, радио, матбуот, оҷонсиҳои иттилоотӣ ва дигар васоити иттилоърасонӣ рӯйи кор омаданд. Дар 8 муассисаи олии кишвар факулта, шуъба ва гурӯҳҳои журналистика амал мекунанд, ки ҳар сол  ҷавонони зиёде ин риштаро хатм менамоянд. ... Read More »

Ҷанбаҳои педагогию психологии дарс

0 (42)

Донишомӯзӣ дар дарс фаъ-олияти эҷодӣ буда, самарабахшии он ба се ҷанбаи асосии педагогию психологӣ вобастагӣ дорад. Аввалан, бояд донист, ки ба хонандагон чиро омӯзонидан зарур аст. Дуюм, бояд муайян кард, ки омӯзгор ба хонандагон маводи таълимиро чӣ тавр дастрас мегардонад. Сеюм, хонандагон маводи таълимиро чӣ тарз бояд аз худ намоянд. Равоншинос Н.Д. Мветов як қатор ҷанбаҳои психологии таълимро муайян карда ... Read More »

То накунӣ ҷойи қадам устувор…

9

Собит гаштааст, ки татбиқи таълиму тарбия бо роҳу усулҳои гуногун, бо чорабиниҳову тадбирҳои мухталиф сурат мегирад. Омӯзгорон дар ҷодаи таълиму тарбия ҳамарӯза аз методу василаҳои гуногун истифода мебаранд, вале дарс ҳамеша муҳимтарину асоситарин шакли баамалории таълиму тарбия аст ва минбаъд низ чунин хоҳад буд. Татбиқи барномаи таълим ва нақшаи таълимӣ, пеш аз ҳама, алоқаманд аст ба дарс. Хонанда то кадом ... Read More »

Дар тарбия ҳама масъулем

71432-660x330

Мутафаккири бузурги асрҳои миёнаи тоҷик Муҳаммад Ғазолӣ чунин гуфта: «Фарзанд амонат аст дар дасти падару  модар ва дили поки фарзанд нафис асту нақшпазир, ҳар нақше ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ бигирад ва чун замин пок аст, ҳар тухме, ки дар вай бикорӣ, бирӯяд. Агар тухми хайру некӣ аст, ба саодати дину дунё расад ва падару модару муаллим дар ... Read More »